REGULAMIN

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Turniej Captain Tsubasa: Rise of New Champions (dalej nazywany „Konkursem”) jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

1.2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Cenega S.A., ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa.

1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

1.4. Konkurs trwa od 08.09.2020 roku (start rejestracji) do 18.09.2020 roku (rozgrywki turniejowe). Udział w Konkursie jest dobrowolny.
1.5. Konkurs odbędzie się w formacie drabinki pojedynczej eliminacji, w której maksymalnie weźmie udział 64 Uczestników.

1.6. Sędzia – osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu do sprawowania nadzoru nad jego prawidłowym przebiegiem. Decyzje podejmowane przez Sędziów rozgrywek są ostateczne. Ponadto kierując się zasadami fair play, Sędziowie mogą podejmować decyzje nieprzewidziane postanowieniami niniejszego regulaminu.

1.7. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nieprzestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

1.8. Anulowanie Konkursu – w przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

1.9. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie oraz odbiorem nagród.

1.10. Strona zawodów – portal informacyjny pod adresem: https://tsubasa.friendlyfire.pl/, za którego pośrednictwem Uczestnik może zgłosić udział w Konkursie na platformie Toornament.

1.11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu, zaakceptowaniem go i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

2. Uczestnicy

 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

 1. Ukończyła 16 lat;
 2. Posiada polskie obywatelstwo.

2.2 Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, musi posiadać dokument podpisany przez opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie i zobowiązany jest do jego okazanie na każde żądanie Organizatora lub Sędziego.
2.3. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem legalnej kopii gry Captain Tsubasa: Rise of New Champions na platformie PlayStation 4.

2.4. Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, ani wulgarne i niestosowne. Uczestnicy niestosujący się do tego punktu zostaną wykluczeni z Konkursu.

2.5. Przed rozpoczęciem Konkursu Uczestnik ma obowiązek w dniu rozgrywek potwierdzić swój udział poprzez funkcję check-in dostępną na stronie zawodów w serwisie Toornament. Funkcja ta dostępna będzie w dniu rozgrywania Konkursu do godziny przed startem meczu. Brak niniejszego potwierdzenia skutkuje wykluczeniem z Konkursu i przyjęciem na miejsce Uczestnika kolejnego Uczestnik z listy rezerwowej, według kolejności zakwalifikowania się do danej fazy Konkursu.

2.6. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien być dostępny na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Konkursu minimum 20 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku braku obecności Uczestnika, Organizator wybierze z listy rezerwowej kolejnego uczestnika. Adres Discorda: https://discord.gg/VaZPuys

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie – rejestracja:

 

3.1. Rejestracja do udziału w Konkursie trwa od 08.09.2020 r. godz. 12:00 do 16.09.2020 r. godz. 20:00 i jest prowadzona przy użyciu platformy Toornament, na której należy posiadać konto;

3.2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wejść na stronę zapisów, znajdującą się pod adresem: https://www.toornament.com/pl/tournaments/3865868221887283200/information oraz uzupełnić znajdujący się tam formularz zgłoszeniowy;

3.3. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 64 Uczestników;

3.4. Uczestnik, rejestrując się na dedykowanej Stronie zawodów, podaje Organizatorowi następujące dane:

 1. PSN ID;
 2. nazwa konta Discord;
 3. adres e-mailowy;
 4. adres kanału na platformie Twitch, jeśli dotyczy (wskazane w pkt. 6. niniejszego Regulaminu).

Dane te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord oraz podanego adresu e-mail.

3.5. Uczestnicy przyjmowani są do Konkursu na podstawie kolejności zgłoszeń.

3.6. Po przyjęciu do Konkursu Uczestnicy mają czas na potwierdzenie udziału w Konkursie poprzez funkcje check-in na Stronie Konkursu w dniu Konkursu do godz. 18:00.

 

4. Format turnieju i zasady uczestnictwa

 

4.1. Rozgrywki turniejowe

 1. w Konkursie bierze udział 64 Uczestników, którzy zostaną podzieleni w pary.
 2. w dniu określonym przez Organizatora Uczestnicy rozgrywają między sobą mecze 1 na 1 w formacie drabinki pojedynczej eliminacji, aż do wyłonienia zwycięzcy całego Konkursu;
 3. Zwycięzca spotkania przechodzi do kolejnej rundy, a przegrany odpada z Konkursu

4.2. Procedury rozgrywania spotkań.

4.2.1 Mecze rozgrywane trybie „Room Match”.

4.2.2 Ustawienia meczu:

 • Długość (połowy): 5 minut
 • Overtime: Włączona
 • PK Kickoff: Włączone
 • Liczba możliwych zmian: 3

4.2.3 Wszystkie mecze poza finałem rozgrywane są do jednej wygranej. Finał Konkursu do 2 wygranych spotkań.

4.2.4 Uczestnicy Konkursu korzystają z niemodyfikowanych drużyn należących do kategorii „MS Teams”.

4.3 Pozostałe zasady

4.3.1 Gra nie może zostać rozpoczęta, dopóki każdy z graczy nie będzie gotowy.

4.3.2 Jeśli z jakiegoś powodu gracz zostanie wyrzucony z serwera, gra może być zrestartowana za zgodą obu Uczestników oraz wyznaczonego Administratora.

4.3.2 Zwycięzca powinien przekazać screena z wynikami Organizatorowi.

 

5. Problemy techniczne i oszustwa

 

5.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

5.1.1. Gracze są odpowiedzialni za poprawne działanie swojego sprzętu, połączenia internetowego oraz zabezpieczenia przed atakami np. DDOS.

5.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą Sędziego i tylko w przypadkach problemów natury technicznej, leżącej po stronie serwerów gry.

5.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry, stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę czy ustawianie wyników spotkań. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie.

 

6. Streaming

 

6.1. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do streamowania swojej rozgrywki, ale muszą być spełnione następujące warunki:

 1. należy umieścić w tytule streamu tekst “Turniej Captain Tsubasa”;
 2. w formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć chęć streamowania rozgrywek oraz podać adres swojego kanału na platformie Twitch.

6.2. Zgłaszając się przy użyciu formularza i biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy zgadzają się na podgląd i możliwość streamowania ich meczów przez Organizatorów.

 

7. Nagrody

 

7.1. Sponsorami nagród są Organizator oraz firmy: Cenega S.A. oraz Kingston Technology Europe Co LLP.

7.2. Nagrodami w Konkursie są:

 1. I miejsce:
  • Cloud Stinger Core Wireless 7.1 – 475 zł;
  • ChargePlay Duo – 85 zł;
  • Gadżety Captain Tsubasa (szalik, bidon, brelok) – 60 zł;
 2. II miejsce:
  • Cloud Alpha S blue – 450 zł;
  • ChargePlay Duo – 85 zł;
  • Gadżety Captain Tsubasa (proporczyk, zestaw przypinek) – 40 zł;
 3. III miejsce:
  • Cloud Stinger PS4 – 250 zł;
  • ChargePlay Duo – 85 zł;
  • Gadżety Captain Tsubasa (naklejki, smycz) – 20 zł.

7.3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu – za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail powiązany z kontem Uczestnika na platformie Toornament. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, następujących danych osobowych niezbędnych do doręczenia i rozliczenia nagrody:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres zamieszkania oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody.

7.4. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody rzeczowej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, Organizator zastrzega sobie:

 1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
 2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.

7.5. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, w terminie 14 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi, nie później niż do dnia 12.10.2020 roku.

7.6. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na terenie Polski.

7.7. Nagrody nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

7.8. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

8. Dane osobowe

 

8.1. Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest Toornament. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności platformy Toornament można znaleźć na stronie https://www.toornament.com/en_US/privacy-policy w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.

8.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie Konkursu Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane przez Organizatora to:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres mailowy;
 3. PSN ID;
 4. nazwa konta Discord;

w przypadku Zwycięzców dodatkowo także:

 1. adres zamieszkania;
 2. numer telefonu.

8.4. Dane osobowe Uczestników, wymienione w punkcie 8.3. będą przetwarzane w celach:

 1. organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu;
 2. wyłaniania Zwycięzców i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród;
 3. kontaktu z Uczestnikami przez platformę Discord oraz maila;
 4. sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu oraz celów księgowych.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi udział w Konkursie.

8.5. Każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że został poinformowany o prawie:

 1. wglądu do podanych niniejszym danych osobowych i uzyskania ich kopii;
 2. prawie do ich modyfikacji;
 3. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, a także o tym, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

Powyższe prawo może być realizowane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

8.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz zakończenia wysyłki nagród, wskazanych w punkcie 7, a w zakresie udokumentowania rozliczenia Konkursu – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym przyznano nagrody.

8.7. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcy Nagrody będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:

 1. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody);
 2. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię, nazwisko, nr PESEL zwycięzców oraz dane właściwego im urzędu skarbowego w celach księgowych oraz odprowadzenia podatku).

Wykaz wszystkich Partnerów znajduje się pod adresem: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=14

8.8. W sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w zakresie realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marek Pióro, z którym można skontaktować się pod adresem [email protected]

 

9. Wykluczenia z udziału w Konkursie

 

9.1. Organizator sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 1. osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń, lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;
 2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

9.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., Cenega S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin – za wyjątkiem Komentatora.

 

10. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 

10.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Turniej Captain Tsubasa – Reklamacja”. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

10.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10.3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://tsubasa.friendlyfire.pl/

11.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: [email protected] oraz poprzez platformę Discord.

11.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.

11.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie 11.3. zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://tsubasa.friendlyfire.pl/ z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany na adresy e-mail użytkowników, wskazane podczas rejestracji. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

11.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie informując o tym wszystkich uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://tsubasa.friendlyfire.pl/

11.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.